06-27194816
Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Prijzen

Artikel 1
       Toepasselijkheid
1.1  De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kantoorcentraal kantoorartikelen  en alle
       door kantoorcentraal gesloten overeenkomsten of door kantoorcentraal verrichte handelingen. De koper wordt
       door zijn bestelling geacht daar mee akkoord te gaan. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of mondelinge of
       telefonische afspraken zijn alleen dan bindend wanneer zij door kantoorcentraal schriftelijk zijn bevestigd.
       Kantoorcentraal is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van bestellingen die telefonisch aan
       kantoorcentraal zijn doorgegeven en niet zijn gevolgd door een schriftelijke orderbevestiging.

1.2. Alle aanbiedingen van kantoorcentraal daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures, prijslijsten,
       voorraadlijsten, catalogi en prospectussen en verstrekte afbeeldingen etc. - zijn vrijblijvend en kunnen
       Vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de koper. Herroeping na aanvaarding door de koper zal
       onverwijld dienen te geschieden.

1.3. Een aanvaarding van de aanbieding van kantoorcentraal, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van die
       aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die          
       kantoorcentraal niet bindt.
       Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van kantoorcentraal     
       afwijkt.

1.4. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige
       bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.5  Al deze bepaling die bij de kamer van koophandel te zwolle zijn gedeponeerd, en vallen onder de waaronder
       de volgende te noemen bedrijven Kantoorcentraal zijn deze algemenevoorwaarden van toepassing.

Artikel 2
     Prijzen
2.1. Alle prijzen in de door kantoorcentraal genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die
       aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door kantoorcentraal schriftelijk is geaccepteerd,
       worden herzien.

2.2. Indien kantoorcentraal door enige omstandigheid niet in staat is de opdracht uit te voeren die is overeengekomen
       en de koper wenst de opdracht op een andere wijze uitgevoerd te hebben, dan houdt kantoorcentraal het recht
       voor tot herberekening van de prijs.

2.3. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe
       factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten,
       lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
       Levering op de Waddeneilanden is mogelijk. Wel geldt er een aparte toeslag op uw bestelling.
       Deze wordt bepaald op basis van het gewicht.

2.4. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief b.t.w. en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.

Artikel 3
      Levertijd uitvoering der werkzaamheden
3.1.De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan
      nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een
      overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de 
      overeenkomst.

3.2.Kantoorcentraal is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang de koper jegens
      kantoorcentraal niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat de
      koper zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij kantoorcentraal inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar
      recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van kantoorcentraal op schadevergoeding onverlet.

3.3. De door kantoorcentraal gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Tenzij bij orders
       bijzondere eisen en kwaliteit schriftelijk zijn gesteld en deze schriftelijk door kantoorcentraal zijn aangenomen,
       wordt door kantoorcentraal handelskwaliteit geleverd. Ten aanzien van de afmetingen en gewichten van alle
       materialen behoudt kantoorcentraal zich steeds de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrikanten
       gebruikelijke spelingen volgens DIN voor. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de koper geen rechtop    
       ontbinding en/of schadevergoeding. De koper die van mening is dat de prestatie van kantoorcentraal niet
       beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht kantoorcentraal – op straffe van verval van rechten - binnen acht
      dagen na ontvangst van de zaken, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.

Artikel 4
    Risico
4.1 Indien niets expliciet is overeengekomen geldt dat vervoer van zaken onder alle omstandigheden plaats vindt voor
      risico van de koper, ook indien het vervoer geschiedt vanaf het adres van een leverancier van kantoorcentraal.

Artikel 5
     Overmacht
5.1. Omstandigheden buiten de wil en/of het toedoen van kantoorcentraal, welke van dien aard zijn dat naleving van 
       de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van kantoorcentraal gevergd kan worden,
       geeft kantoorcentraal het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te
       schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: Niet, niet volledig een/of
       vertraagde levering door toeleveranciers van kantoorcentraal, oorlog en oorlogsgevaar, hele of gedeeltelijke
       mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
       uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de
       uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst
       te voorzien was,vorst, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport,diefstal, storingen in
       levering van energie, defecten aan machinerieën, alles zowel in het bedrijf van kantoorcentraal als bij derden van
       wie kantoorcentraal de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle
       overige oorzaken, buiten de wil en/of het toedoen van kantoorcentraal ontstaan.

5.3. Indien de overmacht intreedt,terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de koper,indien door
       overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om of het reeds
       afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen of de
       overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde als beëindigd te beschouwen, onder verplichting hetgeen hem reeds
       geleverd was naar kantoorcentraal terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan
       aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden
       gebruikt door het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 6
     Reclame en aansprakelijkheid
6.1. kantoorcentraal is - behoudens het bepaalde in het volgende lid - nimmer aansprakelijk voor welke schade dan
       ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit een met kantoorcentraal gesloten overeenkomst
       mocht voortvloeien. De koper vrijwaart kantoorcentraal voor alle gevolgen van aanspraken welke door de
       afnemer, opdrachtgever of andere wederpartij van de koper tegen kantoorcentraal geldend mochten worden
       gemaakt met betrekking tot het gekochte.

6.2. De aansprakelijkheid van kantoorcentraal is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig goed of een    
       onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, één en
       ander ter beoordeling aan kantoorcentraal. Reclames geven geen recht tot het niet voldoen van factuurbedragen. 
       Ieder recht op reclame vervalt indien de gebruiksaanwijzing of voorschriften op de etiketten of op andere wijze bij
       de levering, schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt, niet nauwkeurig zijn opgevolgd of het geleverde op andere
       wijze onoordeelkundig is behandeld, terwijl in twijfelgevallen de bewijslast op de koper rust.Retourzendingen
       welke niet behoorlijk verpakt zijn, worden geweigerd.

6.3. (Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan de
       koper indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, eisen:
       a. aflevering van het ontbrekende;
       b. herstel van de afgeleverde zaak mits kantoorcentraal daar aan redelijkerwijs kan voldoen;
       c. vervanging van de afgeleverde zaak tenzij de afwijking van het overeengekomen te gering is om dit te  
       rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat koper redelijkerwijs met ongedaan making rekening moet
       houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft  
       gezorgd.
       Indienkoper herstel of vervanging vordert, is kantoorcentraal bevoegd te kiezen tussen vervanging of teruggave  
       van de koopprijs.)

6.4. Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen per
       aangetekende brief te geschieden. Reclames die niet per aangetekende brief of later dan bedoelde termijn worden
       opgegeven worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7
      Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
7.1. Elke verkoop wordt door kantoorcentraal aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit de door
       kantoorcentraal eventueel in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt. Levering aan
       voor kantoorcentraal onbekende kopers geschiedt bij vooruitbetaling of onder rembours.

7.2. kantoorcentraal behoudt zich de eigendom voor van alle door kantoorcentraal geleverde goederen tot op het
      moment van volledige betaling van de prijs van alle door kantoorcentraal aan koper geleverde of nog te leveren
      goederen, alsmede van eventuele vorderingen van kantoorcentraal voor door kantoorcentraal in het kader van de
      levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van het geen kantoorcentraal van koper te
      vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder
      begrepen incassokosten, renten en boetes.

7.3.Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de
      goederen.

7.4.Indien en voorzover door kantoorcentraal geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan
      kantoorcentraal zich de eigendom van geleverde goederen heeft voorbehouden, is PCR gerechtigd zonder
      ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt kantoorcentraal, voorzover nodig, reeds nu voor
      alsdan onherroepelijk door koper daartoe gemachtigd, haar goederen terug te nemen en is koper verplicht
      kantoorcentraal in dat kadertoegang te verlenen tot alle in haar onderneming in gebruik zijnde ruimten, één en
      ander onverminderd het recht van kantoorcentraal om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.

7.5.Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van
      zaken van koper heeft kantoorcentraal het in sub 7.4. omschreven recht.

7.6.Koper is gerechtigd de door kantoorcentraal geleverde goederen waarvan kantoorcentraal eigenaar is, ten behoeve
      van kantoorcentraal door te verkopen, echter alleen voor zover zulks binnen kopers normale bedrijfsuitvoering
      gebruikelijk is, tenzij kantoorcentraal koper heeft medegedeeld dat zij daartoe niet meer bevoegd is.

7.7.Koper is verplicht op het eerste verzoek van kantoorcentraal een bezitloos pandrecht te vestigen op de door
      kantoorcentraal geleverde goederen, zodra kantoorcentraal om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest,
      zulks tot zekerheid voor de betaling aan alle bestaande en toekomstige vorderingen van kantoorcentraal op de
      koper, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen.
      Indien koper aan het hierboven bedoelde verzoek niet voldoet, zijn alle vorderingen van kantoorcentraal terstond
      opeisbaar en is kantoorcentraal gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het
      recht van kantoorcentraal op schadevergoeding.

7.8.Het is de koper verboden op de door kantoorcentraal geleverde zaken - ongeacht of kantoorcentraal daarvan nog
      eigenaar is – een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

7.9 kantoorcentraal  zal steeds - zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, als ook alvorens tot
      levering over te gaan - een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellenzekerheid als waarborg voor de
      betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen.
      De koper is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
      (Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5 van boek 7 van het BW kan de koper tot
      vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.)

7.10 Zolang de sub 7.9. bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan kantoorcentraal de levering opschorten en/of de
        lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht aan 
        kantoorcentraal op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 8
      Betaling
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum.

8.2. Zodra de eerste aanmaning/herinnering verstuurt wordt, komen er € 15,00 euro exclusief 21% B.T.W. 
       administratiekosten bij.

8.3. Indien binnen 15 dagen na factuur datum geen betaling heeft plaatsgevonden, is kantoorcentraal gerechtigd een
       rentegelijk aan 1,5% per maand of gedeeltes daarvan in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand
       wordt gerekend voor een volle maand. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had dienen plaats
       te vinden tot en met die van de voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of
       ingebrekestelling is vereist. De renteberekening vindt plaats volgens de bij de Nederlandse bankinstellingen
       gebruikelijke methode.
       Indien het factuur bedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de koper in verzuim zijn door het
       enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. kantoorcentraal is alsdan
       gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de aan kantoorcentraal
       toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven. In geval van ontbinding is de
       koper aansprakelijk voor de door kantoorcentraal geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en
       transportkosten.

8.4. Voorts is de koper dan gehouden kantoorcentraal te vergoeden alle kosten die kantoorcentraal dient te maken ter
       incasso van de openstaande bedragen, waaronder:
       a. declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook
       voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers
       en incassobureaus alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden
       gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van ¦ €.150, --.
       b. de kosten van faillissementsaanvrage.

8.5. Als een maand na de overeengekomen levertijd gekochte zaken niet zijn afgenomen, is kantoorcentraal gerechtigd
       om zonder enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling naar de keus van kantoorcentraal of de verkochte
       zaken te factureren en betaling te verlangen óf de koop te annuleren. In het eerste geval worden de zaken voor
       rekening en risico van de koper in de magazijnen van kantoorcentraal of elders bij derden opgeslagen en is
       kantoorcentraal gerechtigd behalve de koopprijs alle uit bovenstaande situatie voortvloeiende kosten aan de koper
       in rekening te brengen. In het tweede geval is kantoorcentraal gerechtigd een schadevergoeding te eisen als nader
       omschreven in artikel 9.4..

8.6. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de
       hoofdsom. Indien de koper meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling - met inachtneming van het
       bepaalde in de vorige zin - eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste, enz.

8.7. Wanneer de levering in gedeeltes geschiedt, kan elke zending afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 9
      Compensatie, verrekening, opschorting en annulering
9.1.Het is de koper niet toegestaan enig door hem aan kantoorcentraal verschuldigd bedrag te compenseren met
      bedragen welke kantoorcentraal aan hem verschuldigd mocht zijn.

9.2.In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering, is de koper niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

9.3.De koper is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met
      enige andere met kantoorcentraal gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het betreft een natuurlijk persoon
      die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9.4.Annulering is alleen mogelijk met de toestemming van kantoorcentraal. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van
      een orderbevestiging door de koper heeft kantoorcentraal het recht op een vergoeding van 20%van het totaalbedrag
      van de orderbevestiging.

Artikel 10
      Geschillen
10.1 Alle geschillen direct of indirect uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verbandhoudend kunnen
        uitsluitend bij de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Zwolle aanhangig worden gemaakt, met
        dien verstande dat ten aanzien van in het buitenland gevestigde tegenpartijen kantoorcentraal zich het recht
        voorbehoud het geschilaanhangig te maken in de plaats waar de tegenpartij is gevestigd.

10.2 Op alle door kantoorcentraal verrichte handelingen waaronder door kantoorcentraal gesloten overeenkomsten is
        Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11
       Opdrachtgever:
11.1 Is de rechtspersoon, verder te noemen ‘ Opdrachtgever’  met wie de overeenkomst tot levering van producten en
        diensten van kantoorcentraal wordt gesloten.

11.2 De Consument of entiteit die, al dan niet met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst een offerte of
        aanbieding heeft ontvangen, en/of met kantoorcentraal een Contract aangaat en/of wil aangaan, en/of die de
        Website van kantoorcentraal bezoekt.

11.3  Hosting - Het plaatsen van data op een server welke gekoppeld is aan het Internet.

11.4  Intellectuele Eigendomsrechten - Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daarmee verwante
        rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige
        rechten, alsmede rechten op know how en eenlijnsprestaties.

11.5  Producten en diensten van kantoorcentraal: De door kantoorcentraal te leveren producten en diensten, waarbij de
        Opdrachtgever informatie beschikbaar stelt welke elektronisch kan worden geraadpleegd en welke met gebruikers
        elektronisch kan worden uitgewisseld, de productie, plaatsing en promotie van een website en alle andere
        aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

11.6 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie ten aanzien van de levering van één of meer producten of diensten 
        van kantoorcentraal.
 
Artikel 12
       Toepasselijkheid van deze voorwaarden
12.1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen kantoorcentraal en
        opdrachtgever waarop kantoorcentraal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze
        voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

12.2 Door de Opdrachtgever c.q. derden gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 13
       Offertes
13.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

13.2 De door kantoorcentraal gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
        aangegeven. kantoorcentraal is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
        opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

13.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief b.t.w., tenzij anders aangegeven.


Artikel 14
       Uitvoering van de overeenkomst
 14.1 kantoorcentraal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de afspraken, uitvoeren.

14.2 Indien en voorzover dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft kantoorcentraal het recht
        bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

14.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan kantoorcentraal aangeeft dat deze noodzakelijk
        zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
        uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan kantoorcentraal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
        overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan kantoorcentraal zijn verstrekt, heeft kantoorcentraal het recht de
        uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
        gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

14.4 kantoorcentraal is niet aansprakelijk voor schade, voor welke aard ook, doordat kantoorcentraal is uitgegaan van
        door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan kantoorcentraal de uitvoering
        van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de
        daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd

Artikel 15
       Contractsduur: uitvoeringstermijn
15.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
        overeenkomen.

15.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
        overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij de overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
        Opdrachtgever kantoorcentraal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

15.3 De Opdrachtgever en daarmee Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Contract en/of enig recht of enige
        verplichting die daaruit voortvloeit over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
        kantoorcentraal.
 
Artikel 16
       Wijziging van de overeenkomst
16.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is
        om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
        overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

16.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
        van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. kantoorcentraal zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan
        op de hoogte stellen.

16.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal
        kantoorcentraal de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

16.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal kantoorcentraal daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
        aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

16.5 In afwijking van lid 3 zal kantoorcentraal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
        aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

16.6 Indien na sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging
       geen invloed hebben op de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3
       maanden zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de
       mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, op de manier
       zoals in artikel 14 is beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige
       opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijswijzigingen
       kunnen worden medegedeeld via de website van kantoorcentraal, www.jehost.nl
 
Artikel 17
       Gebreken; klachttermijnen
17.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch
        uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
        kantoorcentraal.

17.2 Indien een klacht gegrond is, zal kantoorcentraal de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen,
        tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
        Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

17.3 De Opdrachtgever dient klachten van welke aard dan ook uitsluitend bij  kantoorcentraal kenbaar te maken. Het is
        Opdrachtgever niet toegestaan noch direct noch indirect derden hiervan of op welke wijze dan ook  op de hoogte
        te brengen behoudens hetgeen bij wettelijke maatregelen wordt bepaald.

17.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal
        kantoorcentraal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
 
Artikel 18
       Honorarium
18.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen
        gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3
        t/m 6 van dit artikel.

18.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

18.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
        werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van kantoorcentraal,
        geldende voor de periode waar de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
        overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn exclusief b.t.w..

18.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld indien de kostenraming schriftelijk
        is aangegeven.

18.5 Opdrachten met een looptijd van meer dan 1 jaar kunnen de verschuldigde kosten zoals vemeld in de
        overeenkomst per jaar, per kwartaal of per maand in rekening worden gebracht.

18.6 Indien kantoorcentraal met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is kantoorcentraal
        niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. kantoorcentraal mag prijsstijgingen
        doorberekenen, indien kantoorcentraal kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering
        significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
 
Artikel 19
       Betaling
19.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door kantoorcentraal aan te geven wijze in
       de valuta waarin is gefactureerd. Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in
       verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
       verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

19.2In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van
       kantoorcentraal en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens kantoorcentraal onmiddellijk opeisbaar zijn.

19.4Door de Opdrachtgever gedane betalingstermijn strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
       verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
       vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur.
 
Artikel 20
       Incassokosten
20.1 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan
        komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningbuiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

20.2 Indien kantoorcentraal aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
        komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

20.3 Eventuele incasso kosten voor het niet nakomen van betalingen van welke vorm, zullen altijd voor rekening van
        de tegenpartij zijn.
   
Artikel 21
       Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
21.1 Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen geeft kantoorcentraal het recht
        om de uitvoering van een of meerdere van haar verbintenissen op te schorten en/of het gebruik van haar diensten
        en services te blokkeren of te beperken. In de hiervoor omschreven situatie zullen voor die periode tevens de
        gebruiksrechten van de Opdrachtgever zijn opgeschort. De Opdrachtgever dient gedurende de periode dat
        kantoorcentraal terzake haar rechten, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, uitoefent zijn verplichtingen
        uit een of meerdere verbintenissen jegens kantoorcentraal na te komen.

21.2 kantoorcentraal heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst per onmiddellijke ingang en zonder
        ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden:
        - indien na het sluiten van de overeenkomst aan kantoorcentraal omstandigheden ter kennis komen die haar goede
        grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Dit geldt met name in geval
        de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaart, surseance van betaling heeft aangevraagd en
        verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
       - indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden.
       - indien de Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in artikel 10, elfde lid is bepaald.
       - indien in alle redelijkheid en billijkheid niet van kantoorcentraal kan worden verwacht de overeenkomst voor te
       zetten waarbij de belangen van kantoorcentraal of daarbinnen werkzame personen op enige wijze kunnen worden
       geschaad door het toedoen van de Opdrachtgever.

21.4 Door de ontbinding worden de vorderingen van kantoorcentraal direct opeisbaar en vervallen de aan de
        Opdrachtgever verleende gebruiksrechten.
 
Artikel 22
       Aansprakelijkheid
22.1  Indien kantoorcentraal aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

22.2  De aansprakelijkheid van kantoorcentraal, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt,
         is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

22.3  kantoorcentraal is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, aanvullende schadevergoeding in
         welke vorm dan ook of schade wegens gederfde omzet of winst.

22.4  de Opdrachtgever vrijwaart kantoorcentraal tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden
         lijden als gevolg van het gebruik van de geleverde producten en diensten van kantoorcentraal.
 
Artikel 23
       Overmacht
23.1 Onder overmacht worden deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
        jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
        kantoorcentraal geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor kantoorcentraal niet in staat is haar verplichtingen
        na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van kantoorcentraal worden daaronder begrepen.

23.2 kantoorcentraal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (die verdere)
        nakoming verhindert, intreedt nadat kantoorcentraal haar verbintenis had moeten nakomen.

23.3 Indien kantoorcentraal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
        slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare
        deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
       afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde
       heeft.
 
Artikel 24
       Geschillenbeslechting
24.1 De rechter in de woonplaats van kantoorcentraal is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
        de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft kantoorcentraal het recht de Opdrachtgever te dagvaarden voor de
        volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 25
       Toepasselijk recht
25.1 Op elke overeenkomst tussen kantoorcentraal en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 26
       Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
26.1 kantoorcentraal behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen
        gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
        schriftelijke bekendmaking van de wijziging. De Opdrachtgever heeft, voor het geval hij de wijziging niet wenst
        te accepteren, daarbij de mogelijk de overeenkomst te ontbinden tot het tijdstip waarop de nieuwe voorwaarden
        van kracht worden dan wel de overeenkomst tegen het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe
        voorwaarden op te zeggen.

26.2 Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van kantoorcentraal, www.kantoorcentraal.nl

26.3 Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
        onderhavige opdracht.
 
       Aldus opgemaakt te Wijhe, 21 april 2010
       Kamer van Koophandel: te Zwolle

<